Szukaj

Polityka prywatności

INFORMACJE PRAWNE

Ta strona jest publikowana przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową we Francji o nazwie CCIPF, stowarzyszenie na mocy prawa z 1901 roku, z siedzibą przy rue 86 de la Faisanderie, 75116 Paryż

Numer SIREN: 398540302

Numer SIRET: 398540302 00054

Dyrektor publikacji: André Wójcik, Prezes CCIPF 

Strona została stworzona przez: InformatykProgramista.pl 

Serwis jest hostowany przez firmę: nazwa.pl 

ul.Mieczysława Medweckiego 17

31-870 Kraków, Polska 

T: +48 22454 48 10

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

CEL i ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Celem strony www.ccipf.org jest prezentacja działalności CCIPF.

Wszelkie uwagi, pytania lub sugestie: secretariat@ccipf.org
Telefon: 01 75 43 94 10 – CCIPF rue 86 de la Faisanderie 75116 Paris

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik strony potwierdza, że zapoznał się z niniejszą informacją prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

CCIPF zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom stały dostęp do witryny. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku niedostępności witryny z jakiegokolwiek powodu.

Użytkownik potwierdza, że posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z witryny oraz potwierdza, że sprawdził, że używana konfiguracja komputera nie zawiera wirusów i jest w pełni sprawna.

CCIPF dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom informacje i narzędzia, które są dostępne i sprawdzone, ale nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, brak dostępności informacji i / lub obecność wirusów, etc.

CCIPF nie daje użytkownikom żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej dokładności, kompletności lub aktualizacji informacji zawartych lub dostępnych na tej witrynie. W związku z tym to użytkownicy powinni zweryfikować swoje informacje, porównując je z jakimkolwiek innym dostępnym źródłem. CCIPF w żaden sposób nie gwarantuje adekwatności informacji do potrzeb użytkownika, dlatego CCIPF nie może poprzeć żadnego roszczenia o odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkownika w wyniku konsultacji i wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej ccipf.org.

W związku z tym użytkownik potwierdza, że korzysta z informacji i narzędzi dostępnych w witrynie na swoją wyłączną odpowiedzialność.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 32 ustawy nr 78-17 o przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RGPD), CCIPF, administrator, informuje użytkownika, że przetwarza dotyczące go dane osobowe. Informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie są przeznaczone dla upoważnionych przez CCIPF osób do celów administracyjnych i handlowych (Deklaracja CNIL: 1954271v0). Wymagane są dane oznaczone gwiazdką. Bez tych danych Twoje żądanie informacji nie może zostać przetworzone lub jego przetwarzanie zostanie opóźnione.

Użytkownik ma prawo do wglądu, zapytań, rektyfikacji, poprawiania i usuwania dotyczących go danych osobowych, a także zarządzania swoimi subskrypcjami publikacji elektronicznych CCIPF, kontaktując się bezpośrednio z CCIPF.

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych do celów handlowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik musi wysłać list lub wiadomość e-mail do CCIPF wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres:

CCIPF 86 de la Faisanderie, 75116 Paris,

lub mailowo : secretariat@ccipf.org

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie w oprogramowaniu jego przeglądarki może zostać automatycznie zainstalowany plik cookie. Zasady dotyczące plików cookies oraz ich ustawienia dostępne są w polityce plików cookies dostępnej w naszym serwisie.

Użytkownik serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy nr 78-17 dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RGPD), za naruszenie których grożą sankcje karne. W szczególności musi powstrzymać się od gromadzenia, nadużyć i, ogólnie, od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię osób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna www.ccipf.org jako całość, a także każdy element, który ją tworzy (marki, logo, teksty, dźwięki, obrazy, filmy, animacje, baza danych … bez wyczerpującej listy) są wyłączną własnością CCIPF (lub stron trzecich, od których CCIPF uzyskała licencję).

Użytkownik ma prawo do prywatnego, osobistego, nie zbiorowego i niewyłącznego wykorzystania tych treści. Z zastrzeżeniem wyjątków od praw autorskich przewidzianych w artykule L122-5 Kodeksu własności intelektualnej, wszelkie inne wykorzystanie treści wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody CCIPF, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik zamierza ponownie opublikować treść na innej witrynie. Naruszenie tych bezwzględnie obowiązujących przepisów naraża sprawcę i wszystkie osoby odpowiedzialne na naruszenie prawa karnego i cywilnego.

W przypadku wszelkich wniosków o autoryzację należy się skontaktować z CCIPF.

REGULACJA KORZYSTANIA Z NAZWY

Pojęcie „izba handlowo-przemysłowa” to termin regulowany i  zastrzeżony tylko dla instytucji publicznych objętych art. L710-1 kodeksu handlowego. Każde naruszenie tego korzystania z tej nazwy podlega karze grzywny.

LINKI

Łącza w witrynie www.ccipf.org mogą kierować użytkownika do zewnętrznych witryn, za których treść w żaden sposób CCIPF nie ponosi odpowiedzialności .

Dołącz do naszego newslettera!