Sprzedawać produkty czy oferować usługi konsumentom we Francji, kilka istotnych wstępnych punktów.

Jakie mam obligacje wobec francuskiego konsumenta, czy mam z nim zawrzeć pisemna umowę ? Z reguły, prawo francuskie nie nakłada obowiązku zawarcia pisemnej umowy z kontrahentem aby ta umowa była ważna z wyjątkiem miedzy innymi sprzedaży online. Wystarczy ze osoba która się powołuje na umowę może ja i jej treść udowodnić. To powiedziane, w relacjach miedzy konsumentami i przedsiębiorcami, francuski kodeksu prawa konsumenckiego przewiduje obowiązek spoczywający na przedsiębiorcy komunikowania przed zawarciem umowy niezbędnych informacji, na przykład :

Te informacje musza być przekazane w języku francuskim i zwykle figurują w ogólnych warunkach sprzedaży które konsument akceptuje podczas zakupu. Dzięki temu przedsiębiorca zapewnia z jednej strony, sobie dowód ze przestrzega tego obowiązku informacyjnego, a z drugiej strony, ich wykonalność wobec konsumenta.

W ramach sprzedaży online, warto pamiętać że według francuskiego kodeksu cywilnego obowiązuje zasada podwójnego kliku według której pierwszy klik pozwala na walidację zamówienia, a drugi na ostateczne potwierdzenie zamówienia po jego sprawdzeniu i w razie potrzeby skorygowaniu. W razie nieprzestrzeganie tego obowiązku, umowa jest uważana jako nie ważna. Ta zasada obowiązuje czy umowa jest zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem czy z innym przedsiębiorca.

Sprzedaże poza lokalem przedsiębiorczy jest również poddana specyficznymi dodatkowymi regułami które obowiązuje nie tylko w relacjach z konsumentem ale również z bardzo małymi przedsiębiorstwami. Jedna z najistotniejszych zasad jest na przykład zakaz natychmiastowego  zadania jakiegokolwiek odpowiednika przed upływem terminu określonego przez kodeks prawa konsumenckiego.

Do jakich gwarancje jestem zobowiązany w stosunku do konsumenta według prawa francuskiego? Francuskie prawo przewiduje miedzy innymi dwie istotne gwarancje do których jest przedsiębiorca zobowiązany:

Jak przedstawić moje produkty czy usługi do sprzedaży ? Oczywiście, po francusku oraz ze stosownymi informacjami!

W odniesieniu do marketingu, warto określić politykę wskazania obniżek cen w stosunku do cen referencyjnych aby obie te informacje miały prawdziwą treść ekonomiczną, a nie tylko teoretyczną. W odmiennym wypadku, mogła by taka informacja być uważana jako fałszywe twierdzenie. Warto również upewnić się ze pewne twierdzenia nie podlegają specyficznym zasadom jak przykład twierdzenia związane z ekologia, pochodzeniem czy zawartością produktów.

W odniesieniu do etyktowania, polecane jest upewnienie się czy nie istnieją lokalne dodatkowe obowiązki o których konsument powinien być poinformowany. Taka informacji może dotyczyć nie tylko produktu samego w sobie jak na przykład jego zawartość ale również jego warunki recyklingu z udziałem ekologicznym. W istocie rzeczy, przedsiębiorstwa sprzedające pewne kategorie produktów we Francji jak na przykład meble lub niektóre produkty elektroniczne są zobowiązane zadbać o zbieranie, sortowanie i recykling odpadów tych produktów oraz poinformować konsumenta o wykazie ekologicznym zawartym w cenie (tzw. po francusku „éco-participation” lub „éco-contribution”).

A jak się nie dostosuje? Kodeks prawa konsumenckiego przewiduje sankcje w postaci grzywnach administracyjnych lub karnych w zależności od nieprawidłowości. Grzywny karne mogą na przykład one wynieść od 1.500 euros za nieprawidłowość do 300 000 euros (razy 5 jeśli przedsiębiorca jest osoba prawna).

Warto pamiętać ze Francuskie organy nadzorcze (DGCCRF) dbają o przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków prawnych. Co roku, Francuskie organy nadzorcze publikują mapę drogową, w której określają główne kierunki działania na dany rok oraz sektorowe plany kontroli i/lub główne kwestie budzące obawy, na które będą zwracać szczególną uwagę. W zeszłym roku, Francuskie organy nadzorcze były szczególnie uważne na miedzy innymi na wspieraniu przemian ekologicznych z korzyścią dla konsumentów, ochronie zaufania konsumentów i uczciwego handlu poprzez szeroko zakrojone kontrole żywności i towarów konsumpcyjnych, zapewnieniu silniejszej obecności w sektorach o wysokiej stawce ekonomicznej dla konsumentów, zwłaszcza dla grup wrażliwych, przyczynianiu się do efektywności gospodarki poprzez dogłębną analizę i propozycje poprawy funkcjonowania rynków. Jakie będą orientacje na 2021 ? Na pewno będą brały pod uwagę efekty Covid-u…

Marcela Szczech

Avocat Kontrakty, prawo dystrybycji i konsumenckie

Należę do zespołu, który pomaga firmom każdej wielkości w codziennym zarządzaniu ich relacjami handlowymi, jak również w realizacji i monitorowaniu dużych projektów. marcela.szczech@fidal.com

+33 (0)1 47 38 88 66

Fidal ■ 4-6 avenue d’Alsace ■ 92982 Paris-la-Défense cedex

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *