Szukaj

System Polityczny

System polityczny we Francji

I. Władza wykonawcza

 • Prezydent Republiki
  Prezydent Republiki jest obecnie wybierany na 5-letnią kadencję. Do jego kompetencji należy m.in. mianowanie i odwołanie premiera, mianowanie na wniosek premiera ministrów, przewodzenie Radzie Ministrów, zwierzchnictwo sił zbrojnych, prawo veta wobec ustaw uchwalanych przez parlament, prawo parafowania traktatów międzynarodowych. Prezydent ma prawo poddawania różnych kwestii politycznych pod referendum oraz może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. W sytuacjach nadzwyczajnych prezydent może przejąć pełnię władzy w państwie. Jeżeli w parlamencie dominuje jego frakcja polityczna, to on decyduje kto będzie premierem oraz wskazuje cele polityczne rządu. Jednak gdy frakcja prezydencka stanowi mniejszość w parlamencie, prezydent musi wyznaczyć premiera wywodzącego się z opozycyjnej wobec siebie większości i wtedy mowa jest o koabitacji). // wiecej info (www.elysee.fr)
  Od 2012 roku Prezydentem Republiki Francuskiej jest François Hollande.
 • Rada Ministrów z Premierem na czele
  Francuski rząd, któremu przewodniczy Premier Francji (fr. Premier ministre), determinuje i prowadzi politykę państwa, będąc jednocześnie bezpośrednio odpowiedzialnym przed parlamentem. Zgromadzenie Narodowe ma bowiem prawo przegłosowania wotum nieufności, co powoduje dymisję rządu. Rząd ma znaczącą rolę w określaniu prac legislacyjnych realizowanych w parlamencie. Posiada prerogatywy uprawniające go do inicjatywy ustawodawczej oraz składania poprawek podczas posiedzeń parlamentu. Tradycją francuską jest cotygodniowe zebranie gabinetu Rady Ministrów w środę rano w Pałacu Elizejskim pod przewodnictwem prezydenta. Rada Ministrów składa się z: ministrów, wiceministrów (ministres délégués) oraz sekretarzy stanu (secrétaires d’état); // wiecej info (www.gouvernement.fr)
  Od kwietnia 2014 na czele rządu stoi premier Manuel Valls (Parti Socialiste).

II. Władza ustawodawcza

 • Parlament
  Władzę ustawodawczą we Francji sprawuje 2-izbowy parlament, który obok funkcji kontrolnej nad rządem, pełni funkcję legislacyjną.
 • W skład parlamentu wchodzi:
  • Zgromadzenie Narodowe, niższa Izba parlamentu, złożona z 577 deputowanych wybieranych w okręgach jednomandatowych wg systemu większościowego, na 5-letnią kadencję. // wiecej info (www.assemblee-nationale.fr)
  • Senat – wyższa Izba parlamentu, złożona z 348 senatorów wybieranych w wyborach pośrednich przez kolegium elektorskie (m.in. deputowanych, merów, radnych) na 6-letnią kadencję (1/3 składu odnawiana co 3 lata). // wiecej info (www.senat.fr)

Oprócz tradycyjnych organów władzy wykonawczej i ustawodawczej wyróżnić można inne organy, takie jak:

 • Rada Konstytucyjna (odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjny), który orzeka o zgodności uchwalonych ustaw z konstytucją // wiecej info (www.conseil-constitutionnel.fr)
 • Trybunał Obrachunkowy odpowiedzialny za nadzór nad wydatkami publicznymi // wiecej info (www.ccomptes.fr)
 • Rada Ekonomiczno-Społeczna, organ pełniący funkcję doradczą rządu, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw, związków zawodowych // wiecej info (www.lecese.fr)


Źródło:
www.elysee.fr
www.gouvernement.fr
www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement
www.assemblee-nationale.fr
www.senat.fr
www.conseil-constitutionnel.fr
www.lecese.fr

Dołącz do naszego newslettera!