Szukaj

Sprzedawać produkty czy oferować usługi konsumentom we Francji

Sprzedawać produkty czy oferować usługi konsumentom we Francji, kilka istotnych wstępnych punktów.

Jakie mam obligacje wobec francuskiego konsumenta, czy mam z nim zawrzeć pisemna umowę ? Z reguły, prawo francuskie nie nakłada obowiązku zawarcia pisemnej umowy z kontrahentem aby ta umowa była ważna z wyjątkiem miedzy innymi sprzedaży online. Wystarczy ze osoba która się powołuje na umowę może ja i jej treść udowodnić. To powiedziane, w relacjach miedzy konsumentami i przedsiębiorcami, francuski kodeksu prawa konsumenckiego przewiduje obowiązek spoczywający na przedsiębiorcy komunikowania przed zawarciem umowy niezbędnych informacji, na przykład :

  • zasadnicze cechy produktu lub usługi,
  • cena,
  • w przypadku braku natychmiastowego wykonania umowy, data lub termin, wykonania usługi lub dostarczenia produktu
  • informacje dotyczące gwarancji do których jest prawnie zobowiązany przedsiębiorca oraz, jeśli istnieją, gwarancje handlowe, 
  • możliwość odwołania się do mediatora konsumenckiego. 

Te informacje musza być przekazane w języku francuskim i zwykle figurują w ogólnych warunkach sprzedaży które konsument akceptuje podczas zakupu. Dzięki temu przedsiębiorca zapewnia z jednej strony, sobie dowód ze przestrzega tego obowiązku informacyjnego, a z drugiej strony, ich wykonalność wobec konsumenta.

W ramach sprzedaży online, warto pamiętać że według francuskiego kodeksu cywilnego obowiązuje zasada podwójnego kliku według której pierwszy klik pozwala na walidację zamówienia, a drugi na ostateczne potwierdzenie zamówienia po jego sprawdzeniu i w razie potrzeby skorygowaniu. W razie nieprzestrzeganie tego obowiązku, umowa jest uważana jako nie ważna. Ta zasada obowiązuje czy umowa jest zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem czy z innym przedsiębiorca.

Sprzedaże poza lokalem przedsiębiorczy jest również poddana specyficznymi dodatkowymi regułami które obowiązuje nie tylko w relacjach z konsumentem ale również z bardzo małymi przedsiębiorstwami. Jedna z najistotniejszych zasad jest na przykład zakaz natychmiastowego  zadania jakiegokolwiek odpowiednika przed upływem terminu określonego przez kodeks prawa konsumenckiego.

Do jakich gwarancje jestem zobowiązany w stosunku do konsumenta według prawa francuskiego? Francuskie prawo przewiduje miedzy innymi dwie istotne gwarancje do których jest przedsiębiorca zobowiązany:

  • Gwarancja zgodności, kiedy produkt lub opakowanie, które nie odpowiada zamówieniu (jakość, ilość, wygląd) lub które ma wadę fabryczną, instrukcję montażu (w szczególności instrukcję montażu) lub montażu, jeżeli ten ostatni jest wykonywany przez sprzedawcę lub osobę przez niego wyznaczoną. Ta gwarancja obowiązuje dwa lata od dnia zakupu i konsument może zadać wymiany lub naprawy w ramach tej gwarancji.
  • Gwarancja na wady ukryte, kiedy produkt ma wadę niewykrywalną na pierwszy rzut oka i która powoduje, że nie nadaje się on do użytku lub na tyle ogranicza jego użytkowanie, że kupujący nie nabyłby go lub zapłaciłby za niego niższą cenę. Jest to dwuletnia gwarancja od dnia odkrycia wady. W takim przypadku, nabywca może zadać albo (i) zwrot ceny w zamian za zwrot produktu, (ii) obniżenie ceny, jeśli chce go zachować. Nabywca może również zadać  odszkodowanie jeśli sprzedający wiedział o wadzie. Nie dotyczy tylko relacji miedzy przedsiębiorca i konsumentem.

Jak przedstawić moje produkty czy usługi do sprzedaży ? Oczywiście, po francusku oraz ze stosownymi informacjami!

W odniesieniu do marketingu, warto określić politykę wskazania obniżek cen w stosunku do cen referencyjnych aby obie te informacje miały prawdziwą treść ekonomiczną, a nie tylko teoretyczną. W odmiennym wypadku, mogła by taka informacja być uważana jako fałszywe twierdzenie. Warto również upewnić się ze pewne twierdzenia nie podlegają specyficznym zasadom jak przykład twierdzenia związane z ekologia, pochodzeniem czy zawartością produktów.

W odniesieniu do etyktowania, polecane jest upewnienie się czy nie istnieją lokalne dodatkowe obowiązki o których konsument powinien być poinformowany. Taka informacji może dotyczyć nie tylko produktu samego w sobie jak na przykład jego zawartość ale również jego warunki recyklingu z udziałem ekologicznym. W istocie rzeczy, przedsiębiorstwa sprzedające pewne kategorie produktów we Francji jak na przykład meble lub niektóre produkty elektroniczne są zobowiązane zadbać o zbieranie, sortowanie i recykling odpadów tych produktów oraz poinformować konsumenta o wykazie ekologicznym zawartym w cenie (tzw. po francusku „éco-participation” lub „éco-contribution”).

A jak się nie dostosuje? Kodeks prawa konsumenckiego przewiduje sankcje w postaci grzywnach administracyjnych lub karnych w zależności od nieprawidłowości. Grzywny karne mogą na przykład one wynieść od 1.500 euros za nieprawidłowość do 300 000 euros (razy 5 jeśli przedsiębiorca jest osoba prawna).

Warto pamiętać ze Francuskie organy nadzorcze (DGCCRF) dbają o przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków prawnych. Co roku, Francuskie organy nadzorcze publikują mapę drogową, w której określają główne kierunki działania na dany rok oraz sektorowe plany kontroli i/lub główne kwestie budzące obawy, na które będą zwracać szczególną uwagę. W zeszłym roku, Francuskie organy nadzorcze były szczególnie uważne na miedzy innymi na wspieraniu przemian ekologicznych z korzyścią dla konsumentów, ochronie zaufania konsumentów i uczciwego handlu poprzez szeroko zakrojone kontrole żywności i towarów konsumpcyjnych, zapewnieniu silniejszej obecności w sektorach o wysokiej stawce ekonomicznej dla konsumentów, zwłaszcza dla grup wrażliwych, przyczynianiu się do efektywności gospodarki poprzez dogłębną analizę i propozycje poprawy funkcjonowania rynków. Jakie będą orientacje na 2021 ? Na pewno będą brały pod uwagę efekty Covid-u…

Marcela Szczech

Avocat Kontrakty, prawo dystrybycji i konsumenckie

Należę do zespołu, który pomaga firmom każdej wielkości w codziennym zarządzaniu ich relacjami handlowymi, jak również w realizacji i monitorowaniu dużych projektów. marcela.szczech@fidal.com

+33 (0)1 47 38 88 66

Fidal ■ 4-6 avenue d’Alsace ■ 92982 Paris-la-Défense cedex

Dołącz do naszego newslettera!