Szukaj

Oddelegowanie w nowym dekrecie

INFORMACJE ZE SZKOLENIA BTP Z 24.06.2019

Zawartość deklaracji oddelegowania wyszczególniona w art. R1263-3, art. R1263-4, art. R1263-6 Kodeksu Pracy zostanie zmodyfikowana od 1 lipca 2019 w zwiazku z opublikowaniem Dekretu n° 2019-555 z 4 czerwca 2019, który określa  warunki oddelegowania pracowników i przewiduje zmiany obowiązków w zakresie oddelegowania oraz wzmocnienie obowiązujących sankcji i środków kontrolnych.
Zmiany w deklaracjach SIPSI od lipca 2019 w związku z zmianą przepisów zawartych w dekrecie: 
 1. Zmiana formy informacji dot. wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

Od 1 lipca należy podać stawkę godzinowa, która będzie otrzymywał pracownik podczas okresu oddelegowania.

 1. Zmiana dot. informacji reprezentanta firmy/osoby do kontaktu

Od 1 lipca wyznaczenie reprezentanta odbywa się wyłącznie za pomocą deklaracji SIPSI. Wyznaczenie reprezentanta za pomocą SIPSI pokrywa cały okres oddelegowania pracowników do Francji – zawarty w deklaracji. Dokument « wyznaczenia reprezentanta » jako oddzielny dokument zostaje wycofany.
Dodatkowe informacje dot. zmian na platformie SIPSI:

Ministerstwo Pracy rozpoczęło we wrześniu 2018 roku projekt polegający na wprowadzeniu licznych zmian dot. SIPSI
Zmiany w zakresie SIPSI maja na celu:

 • Dostosować system do ilości deklaracji, które są składane poprzez platformę
 • Uprościć korzystanie z platformy oraz zmniejszyć ryzyko błędu wynikające z użytkowania platformy – pozwolić firmom zagranicznym na sporządzenie ich deklaracji jak najszybciej i w stosunkowo łatwy sposób
 • Ułatwienie korzystania z portalu SIPSI podmiotom innym niż firma oddelegowująca (klientom, podmiotom będącym reprezentantem etc.)
 • Stworzyć nowe i bardziej sprawne narzędzia służące do eksploatacji danych przez organy kontroli oraz urząd statystyczny.

Zmiany:

 • Przejrzysty i łatwy wybór rodzaju deklaracji czy zaświadczenia oddelegowania ( międzynarodowe świadczenie usług, oddelegowanie w ramach grupy, oddelegowanie przez Agencje Pracy Tymczasowej)
 • Portal jest przetłumaczony na 4 języki (angielski, niemiecki, włoski i hiszpański) 
 •  Pojawia się  dział  « aktualności » który ułatwia dostęp do informacji dot. nowości i zmian w zakresie oddelegowania i SIPSI.
 • Paragraf « pytania-odpowiedzi » będzie podlegał ciągłym zmianom w związku z zapytaniami wpływającymi od użytkowników Portalu SIPSI
 • Kadr wyznaczenia reprezentanta na deklaracji jest dużo bardziej przejrzysty (rozróżnienie na: reprezentant pracownik, reprezentant klient, reprezentant prezes, reprezentant podmiot zewnętrzny)
 • Pewne informacje są częściowo uzupełnione aby zmniejszyć ryzyko błędu (przykład: podając numer SIRET klienta  – wszystkie dane uzupełniają się same)
 • Aby określić miejsce wykonywanej usługi można skorzystać z mapy – oznaczyć punkt na mapie. Dotyczy to przede wszystkim budów odizolowanych, bez dokładnego adresu
 • Można « anulować » deklaracje złożoną przez platformę ( w przypadku konieczności – projekt anulowany)

Klienci oraz podmioty upoważnione będą posiadać indywidualne konta na platformie
Klienci mogą:

 • Sporządzić deklaracje w imieniu usługodawcy
 • Sprawdzić czy deklaracje usługodawcy zostały sporządzone – w przypadku ich braku sporządzić stosowna deklaracje

Podmioty posiadające upoważnienie mogą sporządzić jedna lub wiele deklaracji dla różnych firm logując się na jednym  i tym samym koncie.

Platforma SIPSI w zakresie przetwarzania danych osobowych została zatwierdzona przez CNIL.
Portal przestrzega przepisów wynikających z RODO i jest zgodny z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
Zmiany związane z RODO:

 • deklaracje nie będą załączane do potwierdzenia złożenia deklaracji przesyłanego droga mailowa.
 • wdrożenie «nowego» potwierdzenia złożenia deklaracji zawierającego wyłącznie informacje niezbędne dla klientów.

Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie obowiązków zleceniodawcy współpracującego z firma zagraniczna.
od  1 lipca 2019 zleceniodawca musi otrzymać od firmy zagranicznej oddelegowującej pracowników do Francji, przed rozpoczęciem oddelegowania (Art. R1263-12 Kodeksu Pracy ):

 • Potwierdzenie złożenia deklaracji oddelegowania (nie jej kopie jak było dotychczas) za pośrednictwem platformy SIPSI.
 • Oświadczenie na honor, potwierdzające, ze firma zagraniczna dokonała zapłaty wszystkich kwot wynikających z nałożonych przez administracje kar w związku z oddelegowaniem (w przypadku nałożenia na firmę mandatu administracyjnego)

Dekret wycofuje z listy dokumentów – wyznaczenie reprezentanta ze względu na fakt, ze wyznaczenie jako odrębny dokument przestaje istnieć – staje się ono integralna częścią deklaracji oddelegowania

Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie wydawania Kart BTP (Art. R8293-4 Kodeksu Pracy):
« Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n’est pas délivrée. La transmission d’une photographie d’identité ne respectant pas les normes prévues par l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d’invalidation de la carte délivrée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2  »
Wniosek o wydanie Karty  BTP może zostać odrzucony w przypadku jeśli zdjęcie nie będzie spełniało wymogów przewidzianych w art. 6-1 dekretu nr 2005-1726 z 30 grudnia 2005 roku dot. paszportów.
Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie:

 • Uprawnień Inspekcji Pracy (okres za który można prosić o dokumenty, czas dostarczenia dokumentów, forma wystąpienia o dokumenty etc.)
 • Zwolnienia pracodawcy ze składania deklaracji SIPSI w przypadku oddelegowania sportowców, artystów, uczniów, uczestników seminariów, targów itd.

Zródło: DBA, Agnieszka Paszkowski, Senior Manager

Zapisz się na nasz Newsletter