Szukaj

ALERT Zmiany w prawie dotyczące czasu pracy

ALERT
Zmiany w prawie dotyczące czasu pracy

Dnia 23 sierpnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Ustawa wprowadza m.in.:

możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi,
a ponadto gdy zachowane są ogólne zasady bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 będzie wymagało:

zawarcia lub wprowadzenia zmian do układu zbiorowego pracy lub zawarcia porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie nie uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi – pracodawca będzie obowiązany uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, albo
zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.
nową instytucję tzw. „ruchomego czasu pracy”, który pozwala na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników lub na określenie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę. Ponowne rozpoczęcie przez pracownika pracy w tej samej dobie nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych. Wprowadzenie „ruchomego czasu pracy” będzie możliwe w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi albo w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników (gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe), zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie pierwszym, a także na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w uzgodnieniu
z przedstawicielami pracowników;
nowe regulacje dotyczące tworzenia rozkładów czasu pracy – zgodnie z nowelizacją, rozkład czasu pracy może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Jednocześnie ustawa określa przypadki, w których pracodawca jest zwolniony
z obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy;
regulacje dotyczące odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi – zgodnie z nowelizacją odpracowanie zwolnienia udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Więcej na temat zmian w czasie pracy w wydaniu tematycznym Portalu Procesowego 22 sierpnia 2013 r. na stronie www.PortalProcesowy.pl.

Kontakt:
Agnieszka Lisiecka, adwokat, wspólnik
E-mail: agnieszka.lisiecka@wardynski.com.pl
Tel.: +48 22 437 82 00, +48 22 537 82 00

www.wardynski.com.pl

Zapisz się na nasz Newsletter