Szukaj

Bilans polsko-francuskich stosunków gospodarczych w 2009

Początek roku jest jak zawsze okazją do refleksji nad przeszłością i przyszłością. Dlatego też pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii związanych z sytuacją gospodarczą Polski, dotyczących polsko-francuskich stosunków gospodarczych, a także na istotną rolę Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji w organizowanych wspólnie przedsięwzięciach promocyjnych.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Początek roku jest jak zawsze okazją do refleksji nad przeszłością i przyszłością. Dlatego też pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii związanych z sytuacją gospodarczą Polski, dotyczących polsko-francuskich stosunków gospodarczych, a także na istotną rolę Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji w organizowanych wspólnie przedsięwzięciach promocyjnych.

Koniunkturę gospodarczą Polski – jak na fazę kryzysu – należy ocenić pozytywnie, co potwierdzają podstawowe wskaźniki: PKB na poziomie 1,2 % (jedyny dodatni spośród krajów UE), ustabilizowana inflacja 3,5 %, bezrobocie – 11%. Przewidywania na rok bieżący są raczej optymistyczne, a związane są z kontynuacją dotychczasowych reform realizowanych przez Rząd RP oraz wdrożonym anty-kryzysowym Planem Stabilności i Rozwoju.

Priorytety we współpracy bilateralnej pozostają nie zmienione, a są nimi: problemy pakietu klimatyczno-energetycznego, kwestie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zagadnienia obronności. Inne ważne sprawy to infrastruktura transportowa, innowacyjność w gospodarce (zwłaszcza w technologiach przemysłowych) oraz dążenie do zbliżenia stanowisk na forum UE.

Na koniec 2009 roku polsko-francuska wymiana handlowa – wg danych wstępnych – osiągnęła wartość 12 mld euro, przy nadwyżce polskiego eksportu nad importem z Francji. Oznacza to z jednej strony spadek we wzajemnych obrotach na poziomie 15% spowodowany ogólnym kryzysem gospodarczym, z drugiej zaś tendencję do utrzymywania się dodatniego salda handlowego po stronie polskiej. Francja jest 4-tym partnerem handlowym Polski (po Niemczech, Włoszech i Rosji), natomiast Polska jest dla Francji najważniejszym krajem (po Rosji) spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podobnie – Francja pozostała 3-cim inwestorem zagranicznym w Polsce (po Holandii i Niemczech), a jej skumulowane inwestycje ukształtowały się na poziomie 15,5 mld euro.

Otwarcie francuskiego rynku pracy m. in. dla obywateli polskich z dniem 1 lipca 2008 r. zdecydowanie przyczyniło się do poprawy sytuacji obywateli polskich zatrudnionych we Francji, a także dodatnio wpłynęło na realizację kontraktów przez firmy polskie. W sferze usług świadczonych przez polskie podmioty gospodarcze we Francji dominuje budownictwo (2/3), a następnie różne rodzaje produkcji przemysłowej oraz handel i usługi, w tym gastronomia i hotelarstwo.

PIHPF jest jednym z ważniejszych partnerów Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji. Nasza współpraca obejmuje przedsięwzięcia promocyjne jak i pomoc doradczą względem podmiotów gospodarczych. Działania te skierowane są głównie na małe i średnie przedsiębiorstwa, a dotyczą: zakładania firm, partenariatu handlowego, dystrybucji wyrobów bądź usług, lokowania inwestycji, współpracy technologicznej. Najbardziej skuteczne formy stosowane wspólnie to organizacja misji gospodarczych, tematycznych seminariów i konferencji, udział w branżowych targach i wystawach; jak również poradnictwo, bez którego polskim firmom trudno byłoby poruszać się na wymagającym rynku francuskim.

W imieniu Współpracowników z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu jak i swoim własnym, życzę wszystkim Państwu oraz całej Ekipie PIHPF szczęśliwego Nowego Roku 2010 oraz owocnej kontynuacji dotychczasowej działalności.

Andrzej SZTELIGA – Radca-Minister
Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP we Francji

Dołącz do naszego newslettera!