Szukaj

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Francji, opodatkowanie vat-em

Sprzedaż poza miejscami, gdzie klient (osoba prywatna) i sprzedawca mogą fizycznie się spotkać (sklep, targowisko, biuro..) bardzo się rozwinęła przez ostatnie lata. Taka sprzedaż odbywa się przez korespondencję i nazwano ją sprzedażą wysyłkową.
We Francji, ustawy dotyczące sprzedaży wysyłkowej, a zwłaszcza internetowej, są bardzo restrykcyjne. Ostatnia z nich, nazwana „Ustawą Chatel”, od nazwiska ministra który ją wprowadził, przewiduje szereg zabezpieczeń dla klienta. Streszczenie tej ustawy jest załączone, po francusku, w aneksie. Przedstawiamy poniżej aspekty podatkowe takiej sprzedaży w przypadku dostawcy polskiego a klientów zamieszkałych na terenie Francji.

Kontekst

Sprzedaż poza miejscami, gdzie klient (osoba prywatna) i sprzedawca mogą fizycznie się spotkać (sklep, targowisko, biuro..) bardzo się rozwinęła przez ostatnie lata. Taka sprzedaż odbywa się przez korespondencję i nazwano ją sprzedażą wysyłkową.
We Francji, ustawy dotyczące sprzedaży wysyłkowej, a zwłaszcza internetowej, są bardzo restrykcyjne. Ostatnia z nich, nazwana „Ustawą Chatel”, od nazwiska ministra który ją wprowadził, przewiduje szereg zabezpieczeń dla klienta. Streszczenie tej ustawy jest załączone, po francusku, w aneksie. Przedstawiamy poniżej aspekty podatkowe takiej sprzedaży w przypadku dostawcy polskiego a klientów zamieszkałych na terenie Francji.

Definicja sprzedaży wysyłkowej – aspekt podatkowy

Jest to  dostawa towarów wysyłanych przez podatnika VAT z jednego panstwa UE, lub na jego rzecz, na terytorium innego państwa UE które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz:
podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT (np. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Sprzedaż przez Internet stanowi podstawę sprzedaży wysyłkowej.Sprzedaż podatnikom VAT-u w innym kraju UE jest rozliczana podatkiem VAT w inny sposób.

Sposób opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wysyłkowej

Miejsce dostawy i opodatkowania VAT-em sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zależy od :
wyboru podatnika (sprzedawcy) do pewnego limitu dostaw :
w kraju wysyłki,
w kraju przeznaczenia, po zawiadomieniu Urzędu Skarbowego,
w kraju przeznaczenia, po przekroczeniu limitu dostaw ustalonego przez ten kraj.

Limit ustalony przez Francję : 100 000 euro rocznie – kwota netto bez VAT

W Polsce, zawiadomienie US o wyborze, składa się co najmniej 30 dni przed datą dostawy począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji wyboru, a w terminie 30 dni po pierwszej dostawie, podatnik jest zobowiązany przedstawić do US dokument potwierdzający prośbę o rejestracje jako podatnik VAT-u . Wybór obowiązuje co najmniej przez 2 lata.

Wyjątki :

Towary montowane lub instalowane przez podatnika podatku VAT w innym państwie UE (np. okna z montażem), nie są uznane za sprzedaż wysyłkową. Sprzedaż wysyłkowa nie dotyczy też nowych środków transportu, oraz towarów wysyłanych przez pośrednika opodatkowanego w państwie przeznaczenia.
W przypadku wyrobów akcyzowych (tytoń, alkohol, produkty naftowe) miejscem dostawy i opodatkowania VAT-em jest zawsze kraj przeznaczenia. Mamy natomiast do czynienia ze sprzedażą wysyłkową, jeżeli dla jej dokonania wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały sprowadzone na terytorium kraju sprzedawcy w ramach importu towarów.

Rejestracja i rozliczenie we Francji

Unijny dostawca który przekroczył limit 100 000 euro, lub dobrowolnie wybrał opodatkowanie we Francji, musi przeprowadzić rejestrację w Urzędzie podatkowym dla firm zagranicznych w Noisy-le-Grand.

Do prośby o rejestrację (formularz IMP) należy załączyć :
wyciąg z KRS-u i po polsku i przetlumaczenie na jezyk francuski,
umowe spółki po polsku i jej przetłumaczenie na język francuski,
zaświadczenie oryginalne z US w Polsce że firma jest podatnikiem VAT-u,
opis działalności we Francji.

Rozliczenie miesięczne, czy kwartalne, firma odprowadza na deklaracji 3310- CA3. Zapłata ma wpłynąć na konto francuskiego US najpóźniej do 24-go dnia następnego miesiąca, czy miesiąca po zakończeniu kwartału.

Obowiązująca dokumentacja sprzedaży wysyłkowej

Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (czyli warunkiem nieopodatkowania w Polsce a opodatkowania we Francji) jest posiadanie przez podatnika następujących dokumentów :
dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (dokument wywozu towaru, potwierdzenie wysyłki pocztowej, potwierdzenie wysyłki kurierem),
kopii faktur, dostaw,
dokumentów potwierdzających odbiór towarów przez klienta (we Francji).

W przypadku braku jednego z dokumentów, korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, może być też uznane przez polski US. O ile sprzedawca nie posiada odpowiednich dokumentów to obowiązuje rozliczenie z VAT-u w Polsce. Grozi też rozliczenie po raz drugi we Francji.

Annexe : Résumé de la Loi Châtel du 3 janvier 2008

La loi Châtel du 3 janvier 2008 introduit de nouvelles mesures destinées à mieux protéger l’acheteur de biens et services à distance, notamment sur Internet pour les achats en ligne.

Informations préalables

Les offres de biens et services à distance doivent comporter les éléments d’informations suivants :
Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
Le cas échéant, les frais de livraison ;
Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
L’existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l’exercice de ce droit ;
La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base ;
Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service ;
les coordonnées téléphoniques mentionnées devront permettre d’entrer effectivement en contact avec le vendeur ;
le numéro de téléphone permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne devra pas être surtaxé ;
le contrat devra mentionner les modalités d’exercice du droit à rétractation, et ses limites éventuelles.

Droit de rétractation et remboursement du consommateur

Dans le cadre d’une vente à distance, par correspondance ou en ligne par Internet, le consommateur qui change d’avis et renonce à son achat doit être remboursé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a exercé ce droit de rétractation.

Au-delà de ce délai, les sommes qui lui sont dues portent intérêt au taux légal en vigueur. La nouvelle loi précise :
que le remboursement doit être intégral et comprendre la totalité des sommes verses, notamment les frais de livraison,
que le remboursement ne doit pas se faire sous forme de bons d’achats ou d’avoir, sauf accord du consommateur.

L’exécution de la commande

L’indication d’une date limite de livraison ou d’exécution de la prestation est obligatoire. Si cette date de livraison n’est pas respectée, le consommateur pourra annuler l’achat par recommandé avec AR et devra être remboursé de la totalité des somme versées.

Georges KARNAFEL

Biegly Ksiegowy i Rewident
Kancelaria ASCOPOL w Paryzu
ascopol@gmail.com

Zapisz się na nasz Newsletter